Game Rating
No Ratings
-
Your Rating
Be the first to rate this game!
0/10

Browse Nintendo DS Game Cheats
Spectrobes: Beyond The Portals Cheats "Fossil form locations" (Nintendo DS)
0

game on

Fossil form locations

Search the following planets to find the corresponding fossil forms:

Training Room
Shimapod
Komapod

Genshi
Spipod
Inkapod
Dongopod
Bartopod

Nessa
Samupod
Masepod
Mossapod
Darupod
Anupod
Ryzapod

Hyoga
Grilpod
Mossapod
Tamapod
Mugopod
Pagopod
Hapapod

Kollin
Harupod
Mossapod
Bomapod
Tobapod
Denpod

Daichi
Vilapod
Zozapod
Tenkropod
Mossapod
Gagopod
Azepod
Leopod

Fons
Azapod
Shapod
Mossapod
Mesapod
Mantrapod
Pagopod
Shopod
Samepod
Zyrapod

Darkmos
Mossapod
Mukapod
Rudapod
Pahapod

Ziba
Segupod
Aopod
Kasupod
Mossapod
Karapod

Both Zibas moons
Mossapod
Winapod
Thunapod
Senpod
Nokopod

Nox
Nagupod
Gejipod
Danapod
Mossapod
Ojipod

Nox City
Kubapod
Mossapod
Koropod
Torgapod
Hanepod

Malik
Elopod
Mossapod
Samepod
Zaapod
Tropod

Malik Complete
Pikopod
Makapod

2 years ago

no game