Game Rating
No Ratings
-
Your Rating
Be the first to rate this game!
0/10

Browse Nintendo DS Game Cheats
Spectrobes: Beyond The Portals Cheats "Spectrobe list" (Nintendo DS)
2

game on

Spectrobe list

The following is a list of Spectrobes that can be found or unlocked in the game:

Old Spectrobes
Vilar, Vilmasta, Vilanox
Segu, Segulos, Segulara
Harumi, Harumite, Harumitey
Spiko, Spikan, Spikanor
Nagu, Naguryu, NaguZoro
Inkana, Inkanapa, Inkaflare
Dongor, Dongora, Dongiga
Bartor, Bartolor, Bartolosa
Aoi, Aoba, Aobasar
Komainu, Komanoto, Komadoros
Shakin, Shankor, Shakblad
Zoza, Zozane, Zozanero
Grilda, Grilden, Grildragos
Gejio, Gejigen, Gejgage
Kasumi, Kasumite, Kasumire
Samukabu, Samurite, Samugeki
Kubaku, Kuganon, Kugaster
Masetto, Maserobo, Mastosu
Danawa, Danapix, Danaphant
Tenkro, Senkro, Gekikro
Mossari, Mossarito, Mossax
Mesa, Messabone, Mesathorn

New Spectrobes
Winba, Winbus, Windora
Thunba, Thundor, Thundora
Gagong, Gorgong, Zeragong
Koroko, Korogeki, Korozama
Ojimaru, Ojidono, Ojizama
Tamazoa, Tiazoa, Gokazoa
Mugon, Chomgon, Gekimugon
Shimaiu, Shimanoto, Shimadoros
Darucho, Darutori, Darutake
Boma, Boma Boma , Doma Boma
Azapi, Azamaru, Asamaros
Senpu, Senpura, Senpuga
Azeko, Azenor, Azemana
Mantrador, Mantradora, Mantrados
Pago, Pagoni, Pagoyama
Leo, Leopuba, Leozar
Tobasu, Ketobasu, Butabasu
Denden, Dendama, Denpachi
Karakuri, Kamakuri, Gekikuri
Hapacha, Hapazoa, Hapaxion
Anubi, Anubos, Anuberos
Ryza, Rygazelle, Rydrake
Torga, Torgazar, Torgallup
Nokoko, Nokogiro, Nokogilla
Shogyo, Chugyo, Daigyo
Heneoto, Hanegaku, Hanebakuon

Dark Spectrobes
Pikos, Pinska, Pinorska (resembles Spiko)
Makaunui, Makanoto, Makadoros (resembles Komainu)
Muskakabu, Musarite, Musageki (resembles Samukabu)
Sametto, Samerobo, Sametosu (resembles Masetto)
Rudacho, Rudatori, Rudatake (resembles Darucho)
Zaapi, Zaamaru, Zaamaros (resembles Apazi)
Elo, Elopuba, Elozar (resembles Leo)
Pahacha, Pahazoa, Pahoxion (resembles Hapacha)
Zyra, Zyragazelle, Zyradrake (resembles Ryza)
Troga, Trogazar, Trogallup (resembles Torga)

Secret Spectrobes
Vilakroma
Kibatekka
Bakuraiya
Isadora

2 years ago

no game