Game Rating
No Ratings
-
Your Rating
Be the first to rate this game!
0/10

Browse PC Game Cheats
Romance of the Three Kingdoms XI Cheats "Unlockable Characters" (PC)
0

game on

Unlockable Characters

Unlock the following characters by completing the game with a female ruler.

Dong Bai
Du Shi
Guan Yinping
Guo Shi
Li Shi
Lu Yusheng
Pang E
Xiahou Shi
Yang Shi
Zhang Shi

2 years ago

no game