Game Rating
No Ratings
-
Your Rating
Be the first to rate this game!
0/10

Browse PS3 Game Cheats
Dynasty Warriors: Strikeforce Cheats "Officer relationship combinations" (PS3)

Game also available for:   PSP  |  XBOX 360
3

game on

Officer relationship combinations

Use the following card combinations:
RELATIONSHIP COMBINATIONS
1. Cao's Influence Cao Cao + Cao Pi + Cao Ren
10. Pure Love Liu Bei + Sun Shang Xiang
11. Xiahou's Spirit Xiahou Dun + Xiahou Yuan
12. Faithful Devotion Sun Quan, Zhou Tai
13. Warrior's Generation Guan Yu + Guan Ping
14. Princesses Dance Dong Zhuo, Diao Chan
15. Nemesis Bond Cao Cao + Yuan Shao
16. Iron Men Dian Wei + Xu Zhu
17. Imperial Majesty Four "Lord" cards
18. Poison Strategy+ Four "Wood" cards
19. Engulf Strategy+ Four "Fire" cards
2. Sun's Bonds Sun Jian, Sun Ce, Sun Quan
20. Heavy Strategy+ Four "Earth" cards
21. Stun Strategy+ Four "Metal" cards
22. Freeze Strategy+ Four "Water" cards
23. Seal Strategy+ Four "Dark" cards
24. Disband Strategy+ Four "Light" cards
25. Ingenious Minds Four "Strategists" cards
26. Legendary Courage Four "Officer" cards
27. Wei Phoenix Four "Wei" cards
28. Wu Tiger Four "Wu" cards
29. Shu Dragon Four "Shu" cards
3. Brother's Oath Guan Yu + Liu Bei + Zhang Fei
30. Chief's Oath Four "Other" cards
31. Imperial Presence Two "Lord" cards
32. Poison Strategy Two "Wood" cards
33. Engulf Strategy Two "Fire" cards
34. Heavy Strategy Two "Earth" cards
35. Stun Strategy Two "Metal" cards
36. Freeze Strategy Two "Water" cards
37. Seal Strategy Two "Dark" cards
38. Disband Strategy Two "Light" cards
39. Agile Minds Two "Strategists" cards
4. Strategist's Reckoning Sima Yi + Zhou Yu + Zhuge Liang
40. Fearless Courage Two "Officer" cards
41. Wei's Ambition Two "Wei" cards
42. Sun's Solidarity Two "Wu" cards
43. Shu's Aspiration Two "Shu" cards
44. Chief's Union Two "Other Forces" cards
5. Turbans Sanctum Zhang Jiao + Zhang Bao + Zhang Liang
6. Burning Love Cao Pi, Zhen Ji
7. Young Love Zhou You + Xiao Qiao
8. Virtuous Love Yue Ying + Zhuge Liang
9. Devoted Love Lu Bu, Diao Chan

2 years ago

no game